[caption id="attachment_156306" align="alignright" width="540"] Kanal Biđ - travanj 2021 - dron[/caption]

 

UVODNA NAPOMENA: SBPeriskop objavljuje zahtjev za ispravak objavljene informacije sukladno članku 40. Zakona o medijima (Narodne novine br. 59/04, 84/11, 81/13). Podnositelj zahtjeva je BRODSKA POSAVINA d. d. sa sjedištem Slavonskom Brodu (Grad Slavonski Brod), Šetalište Braće Radić 22, OIB: 10430829428

Odbacujemo kao potpuno netočnu završnu tvrdnju "da su svi demantirani navodi i informacije, usmjereni isključivo na medijsko diskreditiranje BRODSKE POSAVINE d.d.kroz iznošenje neistine i manipuliranje činjenicama, a takvo postupanje izravno vrijeđaju prava i interese BRODSKE POSAVINE d.d. te jojnanose povredu prava na poslovni ugled. "

Poštovani,

SBPeriskop je na portalu Sbperiskop.netdana 4. svibnja 2021.g. (http://www.sbperiskop.net/drustvo/sb/tvrtka-najbogatijeg-hdz-ovca-pere-cosica-odgovorna-za-ekocid-tezak-najmanje-27-milijuna-kuna) objavio članak koji je prvotno objavljen na portalu Nacional.hr naslova Tvrtka najbogatijeg HDZ-ovca Pere Ćosića odgovorna za ekocid težak najmanje 27 milijuna kunakoji sadrži neistinite i nepotpune informacije koje su povrijedile prava i interese BRODSKA POSAVINA d.d. i u kojima se BRODSKA POSAVINA d.d. opisuje u negativnom kontekstu bez ikakvog razloga.

U nastavku BRODSKA POSAVINA d.d. demantira navode iz navedenog članka kako slijedi, te zahtijeva objavu ispravkaobjavljene informacijeu smislu članka 40. Zakona o medijima(Narodne novine broj:59/2004, 84/2011, 81/2013; dalje u tekstu: Zakon o medijima).

1. U cijelosti je netočna informacija da je Tvrtka (BRODSKA POSAVINA d.d.)... sudjelovala je u ekocidu čija se direktna šteta procjenjuje na oko 27 milijuna kuna, dok se neizravna šteta može popeti i do više stotina milijuna kuna.“te je navedeno apsolutna neistina jer, tijekom izvođenja zakonito ugovorenih radova za investitora Hrvatske vode, temeljem Ugovora o uslugama preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području 2: područje malog sliva Brodska posavina od dana 21. veljače 2020.g,Brodska Posavina d.d. nije počinila bilo kakvu štetu, a kamoli „ekocid“ odnosno „potpuno razorila ekosustav (flore i faune) nekog područja“ što ustvari znači riječ „ekocid“.

Dostavljaju se slike spornog područja na kojima su izvođeni radovi iz kojih se vidi da se poljoprivredna proizvodanja odvija neometanote je prisutanbiljni i životinjski svijetiz čega proizlazi da nema govora o ekocidu.

2. U cijelosti je netočna informacija da se ozbiljna devastacija prirode odvijala u najmanju ruku u suradnji s državnom tvrtkom Hrvatske vode, ako s njom nije i dogovorena“jer niti je počinjena ikakva devastacija prirode niti je navodno počinjenje dogovoreno s Hrvatskim vodama.

3. U cijelosti je netočna informacija„a to je učinjeno tako što su više od 50 tisuća kubika različitog otpada istresli na obližnje poljoprivredne parcelerazličitih vlasnika i tako stvorili goleme deponije, usput devastiravši vrijedne površinejer BRODSKA POSAVINA d.d.nije istresla otpad nego je izvela radove u skladu sa ugovornim stavkama troškovnika, stavke 9. i 11. vodotoka Biđ. Dakle,ne radi se o otpadu nego o zemljanom materijalu „C“ kategorije.

Stavka 9. troškovnika glasi: Strojni iskop-obnova kanala/vodotoka u mokrom i ljepljivom materijalu “C” kategorije, dubine 3-6 m, veličina iskopa 6-12 m3/m. Stavka obuhvaća strojni iskopbagerom sa uređenjem profila iskopa i odbacivanje materijala na dohvat krana. Do 15 % količine može sadržavati žilje i korijenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.

Stavka 11. troškovnika glasi :Strojni iskop za kanale i rovove, te iskopi u vodotocima, u materijalu "C" kategorije bagerom s dugim kranom. Stavka obuhvaća strojni iskop za kanale i rovove bagerom minimalne dužine krana 15-18 m i odbacivanje materijala na dohvat krana. Do 50 % količine može sadržavati žilje, korijenje i sitnije kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.

4. U cijelosti je netočna informacijaU rujnu prošle godine došao je red na njegovo (Biđ)čišćenje i izmuljivanje, ali i rekonstrukciju i djelomično proširenje, za što su potrebni dokumenti poput studije utjecaja na okoliš i lokacijske dozvole, u sastavu kojih bi trebalo biti jasno navedeno gdje se deponira nastali otpadni materijal“, koju jepotpuno nekvalificirano, autoritativno i inkriminirajućeustvrdio g.Josip Zmaić, a u člancima jeobjavljenabez valjane provjere njegovih navoda.

Naime, radovi obnove Biđa nisu počeli „prošle godine u rujnu“ nego 2017.g.inije došlo do rekonstrukcije (gradnje) -za što su potrebni (i) navedeni dokumenti nego je došlo dousluge održavanja postojećeg vodotoka u sklopu Plana upravljanja vodama,koji je javni podatak.

5. U cijelosti je netočna informacijaEvidentno je da su radovi izvedeni mimo svih pravila struke“ jer se radi onotornojneistinijer su radovi izvedeni upravo sukladno svim pravilima struke i temeljem Ugovora -što je potvrdio stručni nadzor investitora.

6. U cijelosti je netočna informacija„a ukupna procjena štete i sanacije zemljišta dosegla je 27 milijuna kuna“jer se radi oapsurdnojinsinuaciji, a što je razvidno i iz činjenice da je prema opisanim stavkama 9. i 11. ugovorenog troškovnika ukupna vrijednostradovana toj dionici iznosila 220 tisuća kuna, dakle manje od 1%navedenog iznosa,odnosno 125 puta je bila manja vrijednost radovaod iznosa navodne štete.

7. U cijelosti je netočna informacija koja se u člancima navodi konfabulirajući dijelove nalaza i mišljenja vještaka „utvrđeno je da je ono (tlo)kontaminirano„ te kako je posao dekontaminacije „ovlaštena tvrtka, taj posao procijenjen je na 27,5 milijuna kuna, prije svega zbog zbrinjavanja na deponiju u Vukovaru“te je netočna informacija kako se „Upravo u tom podatku možda krije motiv za provedenu devastaciju:izostankom propisanog zbrinjavanja, naime, nastaju goleme uštede za tvrtke angažirane kao izvođače“.U kojoj mjeri je tvrdnja namjerno zla vidljivo je iz razlike između ukupne cijene rada za čišćenja kanala u iznosu od 220 tisuća kuna i cijene insinuirane „dekontaminacije“ od cca. 27 milijuna kuna kad bi ona bila nužna.

Naime, u člancimaje tendenciozno i zlonamjerno optužena BRODSKA POSAVINA d.d. da bičinila nezakonite radnje s ciljem pribavljanja protupravne koristi i to „u najmanju rukuu suradnji s državnom tvrtkom Hrvatskevode“.

Da je u pitanju tendenciozna i zlonamjerna tvrdnja potvrđuju sljedeće nepobitne činjenice: upitanju nije „otpad“ nego zemljani materijal koji jeu Troškovniku definirankao „materijal C kategorije“ koji se kopa u mokrom i ljepljivom stanju te može sadržavati od 15 do 50 posto žilja, korijenja i sitnog kamenja po m3-kako je opisano u stavkama citiranog troškovnička, kojije sastavni dio Ugovora.Tehnološkim postupkom i ponudbenim troškovnikom nije predviđeno odvoženje i deponiranje „iskopanog materijala C kategorije“ nego njegovo razastiranje uz kanal.Je li neko tlo kontaminirano ili nije, ne utvrđuje izvođač radova (Brodska Posavina d.d.) nego investitor (Hrvatske vode).Ni prije niti poslije predmetnog „strojnog iskopa kanala-vodotoka (tzv. izmuljenja) nije bila utvrđena kontaminacija tla koja bi zahtijevala odvoz iskopanog materijala na odgovarajuće odlagalište, a da je to bilo nužno u cijelosti ili djelomično o tome bi investitor donio odluku i taj posao izvođaču platio kao naknadne, a ne redovno ugovorene, radove.

Dakle, netočno jetvrditi i/ili insinuirati kako bi radovi odvoza iskopanog materijala„ C kategorije“ bili ugovoreni -a ne izvedeni, te da je na taj način Brodska Posavina d.d. ostvarila ekstra profit.

8. U cijelosti je netočna informacija „ilegalni deponij ima 53.310,39 kubičnih metara, što se po propisima množi s koeficijentom rastresenosti 1,25 pa konačni volumen iznosi više od 66 tisuća kubikajer u pitanju nije ilegalni deponij nego troškovnikom predviđen tehnološki postupak „odbacivanja materijala na dohvat krana“ opisan u citiranim stavkama 9. i 11. troškovnika -prije njegova „razastiranja“ koje je također opisano u 12. stavku Troškovnika.

(Stavka 12. -Strojno razastiranje zemljanog materijala "C" kategorije (zemlja, pijesak, šljunak) na udaljenost 21-30 m. Do 25 posto količine može sadržavati korijenje, žilje i sitno kamenje. Izmjera i obračun stavke vrši se po m3 razastrtog materijala u sraslom (odnosno ugrađenom) stanju.)

Iskopani materijal razgrnut je na poljoprivrednim parcelama na kojima nije bilo usjeva. A tamo gdje je bila odrađena priprema za jesensku sjetvu, u dogovoru sa vlasnicima parcele, bit će razgrnut nakon skidanja usjeva. Ukupna količina tog materijala, bez dionice uz „spornu“ parcelu u zakupu PZ Zborje otprilike17.000 m3.

Zaključno se ističe da su svi demantirani navodi i informacije, usmjereni isključivo na medijsko diskreditiranje BRODSKE POSAVINE d.d.kroz iznošenje neistinei manipuliranje činjenicama, a takvo postupanje izravno vrijeđaju prava i interese BRODSKE POSAVINE d.d. te jojnanose povredu prava na poslovni ugled.

Slijedom iznesenog BRODSKA POSAVINA d.d. traži da postupite u skladu s zakonskom obvezom iz članka 41.i 42. Zakona o medijima te objavite ispravak informacija na zakonom propisan način.

U Zagrebu, dana 7. svibnja 2021

BRODSKA POSAVINA d.d.,

Zastupana po punomoćniku, odvjetnica:

__________________

Marija Vujasin

-prilog punomoć

[caption id="attachment_156307" align="alignright" width="540"] Kanal Biđ kad su započeti radovi - rujan 2020
[/caption]

[caption id="attachment_156308" align="alignright" width="540"] Kanal Biđ uz parcelu PZ Zbor - ožujak 2021[/caption]