J A V N I P O Z I V za podnošenje prijedloga za dodjelu županijskih javnih priznanja Brodsko-posavske županije u 2021.




REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

POVJERENSTVO ZA DODJELU ŽUPANIJSKIH JAVNIH PRIZNANJA

Na temelju članka 31. Odluke o priznanjima Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 3/98, 3/99, 1/02 i 22/18) Županijsko povjerenstvo za dodjelu županijskih javnih priznanja raspisuje

J A V N I P O Z I V

za podnošenje prijedloga za dodjelu županijskih javnih priznanja

Brodsko-posavske županije u 2021. godini

1. Javna priznanja Brodsko-posavske županije dodjeljuju se pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Brodsko-posavske županije te za njeno promicanje u zemlji i svijetu.

2. Javna priznanja koja će se dodjeljivati u 2021. su:

I. Nagrada za životno djelo – Zlatni grb Brodsko-posavske županije

II. Godišnje nagrade (Plaketa Brodsko-posavske županije za pravne osobe, Kovanica od zlata za fizičke osobe)

Priznanja iz točke I. i II. dodjeljuju se u prigodi obilježavanja 15. travnja – Dana Brodsko-posavske županije.

3. Kriteriji za dodjelu javnih priznanja:

da se radi o istaknutim pojedincima i pravnim osobama koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti za unaprjeđenje stanja i razvitka pojedine djelatnosti, kao i doprinos domaćoj i međunarodnoj promidžbi navedenih djelatnosti, da se radi o pojedincima koji u svojoj sredini uživaju ugled uzornog djelatnika i stručnjaka, ostvareni rezultati u ukupnom gospodarskom i društvenom razvitku Brodsko-posavske županije.

Ako se podnosi prijedlog za godišnju nagradu pojedincima, uvjet je i prebivalište na području Brodsko-posavske županije, a za pravnu osobu da ima sjedište na području Brodsko-posavske županije.

4. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Brodsko-posavske županije mogu podnijeti članovi Županijske skupštine, radna tijela Skupštine, Župan, zamjenici Župana, jedinice lokalne samouprave, građani, udruge građana, gospodarske tvrtke, gospodarske asocijacije, vjerske zajednice, kulturne, športske i druge društvene institucije.

5. Prijedlog za dodjelu priznanja mora sadržavati:

  • životopis kandidata (ime i prezime, adresa stanovanja),

  •  točan naziv trgovačkog društva, ustanove ili druge pravne osobe koja je predložena za dodjelu priznanja,

  • temeljito obrazloženje razloga predlagatelja.


6. U prijedlogu mora biti točno navedena vrsta javnog priznanja za koje se podnosi prijedlog.

7. Rok za podnošenje pisanih prijedloga je 30 dana od dana objave Javnog poziva u Posavskoj Hrvatskoj.

8. Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu županijskih javnih priznanja u 2021. bit će objavljen i na internetskim stranicama Brodsko-posavske županije.

9. Prijedlozi se podnose Povjerenstvu za dodjelu županijskih javnih priznanja Brodsko-posavske županije putem Upravnog odjela za poslove župana i Županijske skupštine, Ulica Petra Krešimira IV br. 1, Slavonski Brod.

Napomena: Prijedlozi za dodjelu županijskih javnih priznanja podnose se na obrascu koji je dostupan na internetskim stranicama Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr).

KLASA: 061-01/20-01/6

URBROJ: 2178/1-01/01-20-1

Slavonski Brod, 22. prosinca 2020

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Pero Ćosić,dipl.ing.građ.,v.r.

bpz