Tako to radi Gradska uprava Slavonskog Broda! Tako krvnički dobro i često da se zabrinuo cijeli grad. O masakru se već radi. Pitaju se poneki analitičari ne radi li se o serijskim sociopatima. Kadrovski roboti gradonačelnika Duspare s nepoćudnim službenicia postupaju kao s prijetećim minama u polju njihove kontrole, koje treba rutinski, u skladu s problematičnim zakonom, ukloniti i razminirati. Sjetite se Medakovića! 

U slučaju Irene Bajan nakon 24 godine i 9 mjeseci staža šutne te uprava i njen vožd na ulicu uz obrazloženje da više nisi „sposoban“ obnašati dužnost svog radnog mjesta.

Nakon silnog bulinga, kojim se, valjda, pokušava izludjeti čovjek kako bi napravio nešto slično kao Marinko Krpan (ošamario nadređenog), nakon pokušaja besmislenog službeničkog suda s prijedlogom otkaza, a koji je Grad , kao i mnogobrojne druge izgubio, uslijedila je famozna, po tko zna koji put, izmjena Pravilnika o radu, po kojoj komunalni redar vise ne može biti SSS, pa čak ni VŠS.

I tako, nakon uručenja Rješenja o prestanku službe, dana 15. 3. 2019. godine izjavljena je žalba na isto, te se u istoj, između ostalog, navodi činjenica da je 28. 2. 2019. presatala služba po sili Zakona, a s 1. 3. 2019. godine, gle čuda, u TD VODOVOD zaposleno 5 ljudi s SSS-om, odnosno postojala je mogićnost da se službenici na raspolaganju , preraspodjele u TD VODOVOD.

Ali nisu.....

Na izjavljenu žalbu, u zakonskom roku od 60 dana ne odgovara Gradska uprava, kao ni na požurnicu, te se 7. lipnja 2019. pokreće Tužba zbog ŠUTNJE ADMINISTRACIJE.

I gle čuda, dana 2. kolovoza 2019. godine, vjerojatno nakon traženja očitovanja po tužbi Upravnog suda u Osijeku, pristiže famozno Rješenje, kao odgovor na žalbu izjavljenu 15.3.2019. i to ANTIDATIRANO kao da je pisano 15. 5. 2019.godine. Pitanje je samo kako ce Gradaka uprava objasniti i bivšem komunalnom redaru i Upravnom sudu, činjenicu da je Rješenje pristiglo, točnjje dostavljemo 2. 8. 2019.godine, (nakon, navodno po datumu pisanja, dva i pol mjeseca.

I hoće li itko postaviti pitanje, izruguje li se to Gradska uprava s radnim mjestom komunalnog redara, pa na njega imenuje sad već dva bivša pročelnika, osobe s preko 60 godina? Jer, to isto radno mjesto postaje "platforma" za uklanjanje onih koji više nisu "podobni" za gradsku vlast.

Dokle tako gradska upravo?

________________

UPRAVNOM SUDU U OSIJEKU

Tužiteljica: IRENA BAJAN iz Ruščice, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zastupana po punomoćnicama Marini Haklin, Mariji Dill Bračić, Sanji Serdar i Ivi Bolanči, dipl. pravnicama iz Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV broj 2, prema punomoći u prilogu Tuženik: GRAD SLAVONSKI BROD, Gradonačelnik, Slavonski Brod, Vukovarska 1 xxxxxxxxxxxxxxx

Radi: nedonošenja rješenja

T U Ž B A

Tužiteljica je dana 28. veljače 2019. godine zaprimila rješenje Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo, klasa: UP/I 112-01/18-01/16, urbroj: 2178/01-09-19-3 od 27. veljače 2019. godine kojim joj je utvrđen prestanak službe po sili zakona radi isteka roka raspolaganja. Dokaz: - preslika rješenja o prestanku službe

Protiv rješenja o prestanku službe tužiteljica je pravodobno, elektronskim putem podnijela žalbu koja je zaprimljena u Gradu Slavonskom Brodu dana 15. ožujka 2019. godine. Dokaz: - ispis e-maila sa žalbom

U žalbi je navela da joj je utvrđen prestanak službe nakon stavljanja na raspolaganja jer, kako se navodi u pobijanom rješenju, tijekom raspolaganja nije iskazana potreba za službenicima, odnosno za premještajem zbog potreba službe kako bi se tužiteljica trajno premjestila na radno mjesto u okviru njezine stručne spreme, sukladno zakonskim odredbama te nije zaprimljena niti jedna prijava potrebe od strane drugih lokalnih jedinica te ustanove ili pravne osobe kojoj je Grad osnivač. Međutim, po saznanju tužiteljice, za vrijeme trajanja njenog raspolaganja trgovačko društvo VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod zaposlilo je pet osoba od kojih su dvije osobe vijećnici Gradskog vijeća iz kvote aktualnog gradonačelnika i predsjednika skupštine tog društva pa se stoga iskaz o tome da u pravnim osobama kojima je Grad osnivač nije bilo potrebe za radnicima ukazuje kao neistinit. Nadalje je tužiteljica istaknula da u pobijanom rješenju nisu regulirana sva njena prava iz prestalog radnog odnosa i to stoga jer joj nije utvrđen iznos za godišnji odmor za 2019. godini, odnosno nije joj utvrđeno pravo na 1/12 punog godišnjeg odmora za svaki mjesec prije prestanka službe u 2019. godni te sukladno tome naknada plaće za taj godišnji odmor koji nije iskoristila.

Iz svih navedenih razloga tužiteljica je zatražila ukidanje rješenja o prestanku službe po sili zakona jer je doneseno na pogrešno utvrđenim činjenicama.

Dana 20. svibnja 2019. godine tužiteljca je elektronskim putem uputila požurnicu za rješavanje žalbe protv rješenja o prestanku službe po sili zakona istekom raspolaganja. Dokaz: - ispis e-maila s požurnicom

Budući da nadležno tijelo nije o žalbi tužiteljice odlučilo u roku od 60 dana od dana njena zaprimanja, niti je odluku donijelo ponukano požurnicom tužiteljice, predlažemo Sudu, temeljem odredbe članka 58. stavka 3. Zakona o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14), usvojiti tužbeni zahtjev i donijeti slijedeću

P R E S U D U

I Usvaja se tužbeni zahtjev tužiteljice.

II Poništava se rješenje Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo, klasa: UP/I 112-01/18-01/16, urbroj: 2178/01-09-19-3 od 27. veljače 2019. godine.

U Zagrebu, 17. lipnja 2019. godine PUNOMOĆNICA Marina Haklin, dipl. iur.

______________________