Osobno se smatram agnostikom, koji preispituje svoju vjeru, a kao kršteni teist, dolazim do toga, da pojednostavim, da sve manje vjerujem. Vjerujem samo u ono što vidim, a to je papirnato plišana rodica, a onda opet ne mogu vjerovati da je ona tu već pet godina.

U našoj zemlji 88, 28% građana se izjašnjava katolicima (popis 2011). Biti drugačiji je odmah imati stigmu manjine ili „komunjare“.“Orjunaši“ su mi najjači toliko ih ima, a nikad nisam vidio ni jednog, koliko pamtim, od 1929. Danas se dosta piše o Instanbulskoj konvenciji.

"Bolja je zloća muška nego dobrota ženska; od žene potječe sramota i ruglo."
(Knjiga Sirahova* 42, 14)

Zašto žene ne mogu bit svećenici? Često se spominje uz temu ženidbe svećenika, no ovaj se crkveni nauk ne može se nažalost promijeniti. Godine 1994. papa Ivan Pavao II. izdao je apostolsko pismo (Često se spominje uz temu ženidbe svećenika, no ovaj se crkveni nauk ne može promijeniti Ordinatio Sacerdotalis  http://www.katolik.hr/crkvamnu/dokumentimnu/540-ordinatio-sacerdotalis-apostolsko-pismo/  u kojem je proglasio jednom za svagda da ”Katolička crkva nema nikakve ovlasti podijeliti svećenički red ženama i ove se prosudbe definitivno moraju držati svi vjernici Crkve”. Za razliku od pitanja ženidbe svećenika (koje je moguće promijeniti), žensko ređenje je nešto što se neće dogoditi. To nije tzv. ”stakleno zvono” ili pokušaj Crkve da ograniči djelovanje žena i tu počinje diskriminacija žene. Naprotiv, to je nepogrešivo priznanje da muškarci i žene imaju drugačije uloge i da je „Krist“ustanovio muško svećenstvo.u kojem je proglasio jednom za svagda da Katolička crkva nema nikakve ovlasti podijeliti svećenički red ženama i ove se prosudbe definitivno moraju držati svi vjernici Crkve”. Za razliku od pitanja ženidbe svećenika (koje je moguće promijeniti), žensko ređenje je nešto što se neće dogoditi. To nije tzv.”stakleno zvono” ili pokušaj Crkve da ograniči djelovanje žena. Naprotiv, to je nepogrešivo priznanje da muškarci i žene imaju drugačije uloge i da je Krist ustanovio muško svećenstvo.

„One su svete mučenice, djevice i majke obitelji, koje su hrabro davale svjedočanstvo svoje vjere i prenosile vjeru i tradiciju Crkve podižući svoju djecu u duhu Evanđelja. “

Da se ne upetljam do kraja zbog dužnog poštovanja prema većini, ali zašto žene ne mogu biti jednake? Žene su kao i mi OSI kvota, a zašto onda upravo one najviše idu u crkvu. Nije mi jasno nikako zašto žene šute kad upravo ta Istanbulska konvencija govori o nasilju na ženama. Katolička Poljska  ratificirala je konvenciju, kao i pravoslavna Srbija. Mi nismo, a prva ju je ratificirala Turska.

Istanbulska konvencija je skraćeni naziv za Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Vijeće Europe prihvatilo ju je 11. svibnja 2011. u Istambulu.

Ona ima status međunarodnog ugovora i time je pravno jača od nacionalnih zakona. Države koje ju ratificiraju trebaju svoje ostale zakone podrediti i prilagoditi zahtjevima Konvencije.

Države koje ratificiraju Konvenciju podložne su kontroli međunarodne skupine pod nazivom GREVIO koja nadzire provedbu Konvencije, osobito na području državnih javnih politika (školstvo, mediji, antidiskriminacijska politika…).

HRAST, GROZD  i ostali vjerski talibani su zapeli za rod. Zar je on bitan, upravo zbog toga stavljam kao ilustraciju svoj osobni selfie iz ženskog wc-a.

Koga zanima neka čita i objektivno zaključi zašto  su upravo sve udruge povezane s crkvom  toliko protiv ratificiranja https://ravnopravnost.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/images/pdf/Publikacija%20Konvencija%20Vije%C4%87a%20Europe%20o%20spre%C4%8Davanju%20i%20borbi%20protiv%20nasilja%20nad%20%C5%BEenama%20i%20nasilja%20u%20obitelji.pdf

Da  li je to čestitka ženama, bez obzira na “rod“ za 8 mart, stvarno ne mogu zaključiti ni zašto nismo birali hrast ili grozd, a oni odlučuju o nama.